VÄRSKA SETO RAHVAKUNSTIANSAMBEL
LUSTILINE
 

  Lustiline

Asume Kagu-Eestis Setomaa pealinnas Värskas. Värska valla tunnuslauseks on ,, hüa olõmise kotus”, sest siin on kõigil hea olla. Järves on puhas vesi, metsas laulavad linnud ja õhk on puhas. Setomaa on omaette rikka ajalooga rahvuskultuuriautonoomne piirkond kahel pool Eesti-Vene piiri. Setod ei ole eestlased ja ei ole venelased – setod on setod ja setodel on oma keel ja omad kombed ning nüüd on neil ka oma “kuningriik”. Igal aastal toimuvad väga populaarsed Seto Kuningriigi päevad, kus osalevad peaaegu kõik seto rahvakunsti harrastajad. “Lustiline” on koos käinud alates 1980-st aastast. Selle tegevusaja sisse mahuvad suured tantsupeod Tallinnas ja mitusada esinemist erinevatel üritustel. Oleme käinud seto rahvakunsti tutvustamas Soomes ja Lätis. Meie rühma tantsijad kannavad seto valgeid rahvariideid, mis on pärit XIX saj. I poolelt. Eheteks on suured sõled ning mitmesugused erinevad keed ja ketid, mida pärandati põlvest põlve tütardele meheleminekul. Peakateteks on vanikud.
Meie pillimees Taivo on tunnustatud Seto Kuningriigi parimaks pillimeheks.
Meil on siin Setomaal karastusjoogiks pakkuda võrratut Värska mineraalvett ning on võimalus ravida ja puhata Värska Sanatooriumis. Lisaks veel kõigele sellele pakume ilusat loodust ja puhast õhku. Setomaa on üks looduspuhtamaid piirkondi Eestis

  Lustiline tandsjidi kamp /  Seto keeles:
 

Mi’ eläme Kagu-Eestih, Setomaa kõgõ ilosambah kotsõh – Verskah. Verskat kutstas ka’ Setomaa pääliinast. Verska valla ar’ tundmisõ lausõst om “hüä olõmisõ kotus” selle, õt siin õkva ommgi kõigil hüä olla’. Järveh om puhas vesi, mõtsah laulva tsirgu’ ja luhvt om sääne, midä sünnüs hingätä’. Verska sanatooriumih saava uma’ ja külälise’ tervüst paranada, mua –ja mineraalviivanni’ avitasõ’ pallosidi ihohädäsidi vasta. Verska mineraalvesi om tunto ku’ hüä juuk, midä Setomaa puhtast maast vällä pumbatas, pudelidi sisse pandas ja Eestimaad pitte lakka veetäs. Külälise’ saava toda kotusõpääl voolu pruuke. Rikka aoluuga pallonännü Setomaa jääse katõlõ poolõ Eesti-Vinne piire. Selle üteldäski, õt seto’ olõi’ eestläsõ õga vineläsõ, nä’ ommava ummamuudo rahvas – seto’. Setosid olõi’ maha murdno’ ütske vägi õga valitsus, näil om alalõ uma seto kiil, uma leelo, uma tants, uma’ kombõ’ ja kimmäs umma kultuure hoitva miil. Õga aastaka om Setomaa eri nukah Seto Kuningriigi päiv ja tuust pääväst kuulutadas vällä ka’ uma riik, koh valitas ülembsootska vai tõisisõnnu Setomaa kuninga asõmik maa pääle. Õga kolmõ aastaka järge om Verskah leelopäiv, miä julgõhõ Setomaa laulupido nimme võisõ kanda. Meil om siin pallo ilosat ja hüäd, kõgost jõvvai’ kirotada , piät esi kaema tulõma.
Kõgõlõ lisast om Verskah üts ütlemäldä hüä tandsjidi kamp, kiä kuuh käüse 1980. aastakast “Lustilise” nime all. 25 aastaka’ ommava naase’ pallo tandsno. Tandsno om “Lustiline” maakonna tandsopäävil, Tallinna laulupidosil ja õgasugumatsil kuuholõmistõl vallah ja välähpuul valda. Seto ravakunsti olõmõ viinü’ ka välläpoolõ Eestimaad – Lätti, Soomõmaalõ ja Itaaliahe. Meil ommava säläh seto valgõ’ rahvarõiva’, miä peri 19. saandi edimätsest poolõst. Kaalah kannamõ hõpõhelmi (ruublitükkä ja püürtö kette) ja sõlgi, miä antiva edesi põlvõst põlvõ, tütrilõ mehelemineko aigo. Pääh ommava vaniko’, minka pääle panto’ helmilisõ’.
Pillimiis om Taivo, kiä ka Seto Kuningriigi pillimehe au om saanu’.

  Lustiline
, the Seto folk dance group

Lustiline is a dance group from capital of Setomaa, Värska, south-east of Estonia. Setomaa is a cultural-autonomous area with rich history on both side of Estonian-Russian frontier. Setos are neither Estonians nor Russians, they are just Setos with their own language, traditions and “kingdom”. The annual days of Seto kingdom are very popular and almost every person involved with Seto’s folklore take part in these days. You can drink a wonderful mineral water of Värska and have a rest in Värska’s sanatorium, enjoy beautiful nature and clear air. Lustiline was founded in 1980 and during the years the dancers have performed several hundreds times in Estonia, Finland and Latvia. Dancers wear white Seto costumes from beginning of XIX century, big brooches, different chainlets and necklaces which are the bequeathing of ancestors. Group’s musician is Taivo who has been nominated as the best musician of Seto Kingdom.